Przekształcenie w PROMAR Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 In Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PODMIOTU

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3.01.2022., nastąpiło przekształcenie naszej firmy – Spółki jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zostaje zachowana ciągłość spółki, co skutkuje zachowaniem dotychczasowych identyfikatorów NIP i REGON. Przekształcona spółka z o.o. będzie figurowała w KRS pod nowym numerem 0000943528.

Spółce przekształconej tj z o.o., przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tj : spółki jawnej). Z dniem  przekształcenia przysługujące spółce jawnej prawa stają się prawami spółki z o.o., bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Postanowanie o wpisie do KRS jest dowodem zmiany podmiotowej praw po stronie spółki i stanowi podstawę do jej ujawnienia w rejestrach i ewidencjach.

Dodatkowo spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji, certyfikatów oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem (art. 553 § 2 K.s.h.), chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji lub zezwolenia stanowi inaczej.

Zgodnie z ogólną zasadą, na przekształconą spółkę z o.o. przechodzą obowiązki przekształcanej spółki jawnej. Spółka ponosi więc odpowiedzialność za zobowiązania istniejące przed dniem przekształcenia.

Nowa nazwa i dane firmy:

PROMAR Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gruntowa 114
44-210 Rybnik
NIP 6420400146
REGON 003606329
KRS 0000943528
Dotychczasowy adres Spółki jak i numery telefonów, adresy mailowe oraz numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informatycznych.

Z poważaniem

PREZES Zarządu
Andrzej Zarański

Recent Posts